Wedstrijdreglement 3 gratis kaas- en charcuteriesschotels opening Korboo 26/03/2021 Wat kan er gewonnen worden? Naar aanleiding van de opening van de winkel op Markt 12 in 1780 Wemmel schenkt Korboo 3 kaas- en charcuterieschotels voor 4 personen weg onder de deelnemers aan de wedstrijd. Waar deelnemen? Deelnemen kan door de bon op de flyer van de opening van de winkel in te vullen en te deponeren in de daarvoor voorziene wedstrijdbus in de winkel, Markt 12 in 1780 Wemmel. Recht op deelname 1 . De wedstrijd staat open voor alle meerderjarige personen met woonplaats in België, met uitzondering van de personen in dienst van Korboo BV), alsook hun respectievelijke familieleden die onder hetzelfde dak wonen. 2 . Deelnemers moeten de bon fysiek in de wedstrijdbus in de winkel deoponeren. 3 . Een deelnemer moet deelnemen onder zijn eigen naam. Deelname onder één of meerdere pseudoniemen is niet toegelaten. Er wordt dus slechts 1 bon per persoon toegelaten. Personen die meer dan 1 bon invullen worden uitgesloten van de wedstrijd. 4 . Deelnemen kan tot en met donderdag 29 april 2021 om 18.30u. De winnaars worden gekozen uit de bonnen die in deze periode zijn gedeponeerd in de wedstrijdbus. Bekendmaking winnaars 1 . De aangeduide winnaars zullen worden bekend gemaakt op vrijdag 30 april 2021 via de website van Korboo en via de Facebookpagina. De prijs wordt bezorgd via een cadeaubon die in de winkel kan afgehaald worden. 2 . De deelnemer aan deze promotionele wedstrijd verleent aan Korboo de toestemming om, indien hij/zij wint, zijn naam (voornaam en eerste letter van de familienaam en woonplaats te gebruiken voor acties die verband houden met deze promotionele wedstrijd. 3 . Indien de winnaar binnen de 14 dagen na de kennisgeving door Korboo aan de winnaar, om welke reden ook, zijn/haar cadeaubon niet komt afhalen, komt de aanspraak op de prijs te vervallen. Aansprakelijkheid 1 . Korboo en elke andere tussenkomende persoon of vennootschap zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld indien, in geval van overmacht en/of omwille van een gebeurtenis buiten de wil om van Korboo en/of in geval van uitputting van de voorraad van vermelde prijzen, bepaalde modaliteiten van deze promotionele wedstrijd en dus ook van dit reglement zouden dienen te worden gewijzigd, dan wel de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld, stopgezet dan wel geannuleerd of de uitreiking van de prijs zou moeten worden uitgesteld of geannuleerd. 2 . Korboo en elke andere tussenkomende persoon of vennootschap kan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade van enigerlei aard ook, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met de toekenning of uitvoering van de prijs. Aldus sluit Korboo onder andere haar aansprakelijkheid uit voor fouten in verband met de (tele)communicatie, voor druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten, voor eventuele gebreken van de prijs en voor enige aanvullende uitgave die de winnaars eventueel dienen te maken in verband met de deelname aan de wedstrijd en/of de aanvaarding en het gebruik van de prijzen. 3 . Indien en voor zover enige bepaling van dit reglement nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van dit reglement onverminderd van kracht blijven. 4 . Deze wedstrijd is geen kansspel in de zin van de Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers. 5 . De deelnemer erkent dat deelname aan deze promotionele wedstrijd voor eigen risico is. Privacy 1 . Door deel te nemen verklaart de deelnemer zich akkoord dat zijn/haar gegevens gebruikt worden voor promotionele doeleinden van Korboo. 2 . De deelnemer kan op elk moment en op eenvoudig verzoek vragen dat zijn/haar persoonlijke gegevens verwijderd worden uit de databestanden van Korboo. Hij/zij doet dit door dit verzoek te richten naar hello@korboo.be.